Mgr. EVA ČECHOVÁ

překladatelka a tlumočnice
pro jazyk německý a český

(in Tschechien anerkannte
Übersetzerin und Dolmetscherin
für die deutsche und tschechische Sprache)

Překladům, úředním překladům němčiny
(info k tomu viz níže)

a obchodnímu tlumočení se v Brně věnuji již řadu let,  navštěvuji odborné semináře určené zejména pro tlumočníky a překladatele němčiny.
Jako OSVČ mám v oblasti překladů a obchodního i úředního tlumočení bohaté zkušenosti.
Tlumočnickou a překladatelskou činnost provádím osobně v Brně - Bohunicích.

Nabízím své služby při tlumočení obchodních partnerů hovořících německy např.:

 • na veletrzích,
 • na obchodních schůzkách,
 • při školení v továrním, podnikovém provozu,
 • při firemním jednání, poradách,
 • u státních institucích,
 • u notáře apod.

Věnuji se soudním překladům němčiny a překladům
určitých oblastí, dokumentů a listin různého druhu:

 • úředním překladům němčiny opatřeným tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem
 • technických zpráv, obchodní korespondence,
 • nabídkových řízení, veřejných zakázek,
 • smluv, stavební a projektové dokumentace,
 • norem, manuálů, popisů zařízení, pokynů, listů, průkazů, osvědčení
 • stavebních deníků, protokolů z porad a kontrolních dnů stavebních firem,
 • soudních rozsudků, notářských protokolů, různých úředních dokumentů, výpisů
 • reklamací,
 • registrací, znaleckých posudků,odhadů nemovitostí,
 • zpráv pro pojišťovny,
 • ekonomických auditů,
 • účetních výkazů,vysvědčení, osvědčení, certifikátů apod.

Překlady příslušných listin, úřední překlady němčiny mohu doplnit i tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem,
a to pro případ ověření shody překladu s originálem
CZ – DE - CZ. 

      Minimální účtovaná jednotka prostého překladu bez ověření
      je 0,5 normostrany (900 znaků včetně mezer),
      u úředního překladu  je i nedokončená  fyzická strana 
      kalkulována jako normostrana (=max. 1800 znaků včetně mezer).
     K apostilaci  listin včetně překladu viz info níže.

Úřední ověření překladu
z češtiny/do němčiny a naopak

překlady, tlumočení, němčina, soudní tlumočnice, soudní překladatelka němčiny, technické překlady, stavebnictví,
právní překlady, soudní překlady, soudní tlumočení do němčiny
z němčiny, ověřené překlady, překlady a tlumočení Brno, Bohunice, Nový Lískovec, překlady s tlumočnickou doložkou, úřední překlady, Tschechisch, Deutsch, amtliche Übersetzungen ins Tschechische, Gerichtsdolmetscher 

Úřední překlady z němčiny
do češtiny a naopak

Jedná se o překlady vyžadující dodržování určitých úředních postupů podle zákona.
Přeložené dokumenty se sešívají s originálem nebo notářsky ověřenou kopií překládané listiny a jsou opatřeny tlumoč-nickou doložkou a kulatým 
razítkem
tlumočníka  registrovaného u příslušného soudu pro daný jazyk, přičemž konkrétní tlumočnický úkon je zapsán pod evidenčním číslem v tlumočnickém deníku. Ověření kopie listiny určené k úřednímu překladu lze eventuálně nechat provést na kontakt ním místě na poště apod.
Úřední překlady z němčiny do češtiny a naopak
Brno - Bohunice - Starý Lískovec/Nový Lískovec etc.

 

Doplňujicící základní informace jak postupovat při ověřování především matričních listin (rodný list, oddací list, úmrtní list a.j.) určených k překladu
pro matriky
do zahraničí

- viz odkaz:

http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/postup_pri_overovani_listin_vydanych.html

CZIN.eu

Překlady němčiny

Mgr. Eva Čechová
Ukrajinská 19
Brno - Bohunice
62500
Česká republika
IČ:
665 11 313
DIČ:

Profesionální přístup

 • DLOUHOLETÁ PRAXE
 • SPOLEHLIVOST
 • DOBRÁ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST
  (10 minut tramvají
  č. 8 od hl. nádraží
  ,
  15 minut z ulice Česká
  přes ulici Husovu (MMB) tram. č. 6
  směr  St. Lískovec
  zastávka Krematorium).
 • Velké parkoviště
  před domem, 
  kousek od Vídeňské ulice (příjezdová komunikace z Vídně),
  s nedalekým výjezdem
 • na dálnici D1
  směr Praha - Vyškov

 

Dodací termíny a způsob převzetí a předání zakázky
dle dohody:

Předání osobně,
nebo dle přání zákazníka
e-mailem - týká se pouze neúředních překladů (platba bank. převodem), poštou na dobírku apod. dle domluvy

Brno-město  Bohunice 
Lískovec
Štýřice
  Kohoutovice
  Brno-venkov
a jiné

 

 

Alfa Elchron

Kontaktní formulář/Vaše poptávka

 

 

Apostille (zdroj Ministerstvo zahraničních věcí):

Apostilace českých listin
pro jejich použití ve smluvních státech Haagské úmluvy

Apostilaci úředních listin provádí Ministerstvo zahraničních věcí, odbor konzulárních činností – referát legalizace. Adresa uvedeného úřadu je Hradčanské nám. 5 110 00 Praha 1. Apostilu zde lze rovněž získat na počkání nebo poštou, neliší se ani výška soudního poplatku (100 Kč). Ministerstvo zahraničních věcí vydává apostily pouze v českém jazyce.

Ve vztahu k cizině nelze používat listiny vystavené nebo ověřené kontaktními místy Czech POINT. Ty jsou zatím určeny jen pro vnitrostátní použití. Listiny, které mají být opatřeny apostilou, je proto nutné získat přímo na tom úřadě, který má danou agendu na starosti. Výjimku tvoří výpisy z rejstříků pořízené u notáře, které lze apostilovat na Ministerstvu spravedlnosti (viz výše).

Czech POINTy najdete na obecních a krajských úřadech, vybraných poštách, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory a v kancelářích notářů.

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné ji získat u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Apostilace mnohých listin vyžaduje předchozí ověření jiným, zpravidla ústředním orgánem nadřízeným orgánu, který listinu vydal, proto doporučujeme informovat se předem na stránkách Ministerstva zahraničních věcí (http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/postup_pri_overovani_listin_vydanych.html), nebo telefonicky přímo u pracovníků příslušného odboru, jaký postup je nutné zvolit u konkrétní listiny.

Postup u některých nejčastěji používaných listin:

 • Ověření pravosti podpisu: Podpis ověří notář (po předchozím upozornění, že listina má být použita v zahraničí). Apostilu pak vystaví Ministerstvo spravedlnosti. V případě ověření podpisu advokátem by listinu nejdříve musela potvrdit Česká advokátní komora a až následně by listinu bylo možné apostilovat na Ministerstvu zahraničních věcí. Ověření notářem je proto pro použití v cizině mnohem praktičtější.
 • Výpis z obchodního rejstříku: Výpis vystavený soudem nebo notářem apostiluje Ministerstvo spravedlnosti.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů: Apostilovat lze pouze výpis vystavený Rejstříkem trestů v Praze (Soudní 1, Praha 4), nebo jeho pobočkami v Brně, Ostravě, Plzni a v Karlových Varech. Takto získaný výpis z evidence Rejstříku trestů musí v levém dolním rohu obsahovat otisk hranatého razítka v modré barvě.
 • Výpis z katastru nemovitostí: výpis vystavený příslušným katastrálním pracovištěm apostiluje Ministerstvo zahraničních věcí, výpis pořízený u notáře lze apostilovat na Ministerstvu spravedlnosti.
 • Doklady o studiu: originál nebo ověřenou kopii musí nejdříve potvrdit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, apostilu poté vystaví Ministerstvo zahraničních věcí.

Úřední překlady listin:
Akt vyššího ověření samotné listiny nespadá v jedno s aktem vyššího ověření jejího úředního překladu do jiného jazyka. Úřední překlad tudíž vyžaduje dvojí apostilaci.
Z tohoto pohledu je praktičtější nechat listinu úředně přeložit ve státě, kde má být použita. Pokud by pro žadatele bylo přece jen výhodnější nechat listinu přeložit
v  ČR, bude potřebné nechat listinu nejdřív apostilovat a teprve pak ji nechat přeložit soudnímu tlumočníkovi.
Tlumočnickou doložku pak musí ověřit příslušný krajský soud, u kterého je tlumočník zapsán. Teprve pak lze nechat úřední překlad apostilovat na Ministerstvu spravedlnosti.